กรกฎาคม 18, 2552

******เราจะอยู่อย่างไรในยุคศตวรรษที่21***

 1. เราต้องมีความรู้ในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เราต้องมีความรู้ในด้านกลุ่มองค์กรเกีย่ยวกับการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เราต้องมีความรู้ในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเราได้
 4. เราต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้
 5. เราต้องนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้
 6. เราต้องเห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้
 7. เราต้องมีความขยันและอดทนในการทำงานทุกด้านและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้
 8. เราต้องรู้จักแบ่งเวลาในการดำเนินและการทำงาน เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้
 9. เราต้องมีกลุ่มและเพื่อนที่เราต้องเข้าทำงานในยุคปัจจุบันตลอดจนเราต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดสื่อสารกันได้
 10. เราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เราเรียนครูวิทยาศาสตร์ และเราอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลา
 11. เราต้องมีความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทำสื่อการเรียนการสอนทางด้านครูวิทยาศาสตร์ได้
 12. เราต้องมีความรู้ในด้านการทำสื่อการเรียนการสอนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และทันต่อสื่อที่ทันสมัยตลอดจนการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนเชิงครูวิทยาศาสตร์และมีความสนใจทางด้านการเรียนการสอนมากขึ้น
 13. ครูวิทยาศาสตร์สามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนได้
 14. ครูวิทยาศาตร์สามารถนำหลักเศรษฐกิจมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นตัวที่ดีให้กับนักเรียนในยุคโลกาภิวัฒน์ได้
 15. ครูวิทยาศาสตร์ต้องให้ความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญกับการจัดรูปแแบบการเรียนการสอนด้านหลักเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น